Biobrandstof misverstanden. Energie uit biomassa – nadelen van vergisting en verbranding.

Milieu mythes ontmaskerd.

Na windenergie is biomassa nu ook uit de gratie.
Vergisting genereert ozon aantastende gassen, brandstof uit mais brengt honger.
Biomassa en biobrandstof zijn minder milieuvriendelijk dan je denkt.

De cyclus van co2
Opname en afgifte van CO2

Biomassa als brandstof voor energiecentrales vervuilt meer dan kolen.
Biomassa wordt gebruikt in energiecentrales en als brandstof voor pelletkachels.
Het is een verzamelnaam voor een groot scala aan landbouwproducten.

Meestal wordt biomassa verbrand, maar het kan ook worden gebruikt om te vergisten.
Tijdens dat vergisten komen er gassen vrij die men moet opvangen, anders veroorzaken ze schade aan de ozonlaag.
Jawel, er zit nog steeds een gat boven het Noordpool gebied…

Dat lang niet alle biomassa centrales goed functioneren is te lezen in het Amerikaanse rapport : Biomassa energie centrales worden aangeklaagd in de VS.
Het grootste probleem ligt in de valse voorlichting door die centrales.
Subsidie is wat veel eco projecten laat bestaan.
Als er uiteindelijk geen winst of zelfs schade wordt toegebracht aan het milieu dan moeten die subsidies worden gestopt.

Wellicht is dat ook een overweging die kan opgaan voor horizon vervuilende maar toch gesubsidieerde windmolens.

Wanneer biomassa gebruikt wordt om te verbranden dan komen er stoffen zoals CO2 en stikstofdioxide vrij.
Dat is niet bevorderlijk voor een schoner milieu.
Bron.

Biobrandstof uit biomassa.

Een ander zogenaamd ecologisch gebruik voor landbouwproducten is biobrandstof.
Deze brandstof wordt gewonnen uit koolzaad en suikerrijke landbouwproducten.
De suikers worden omgevormd tot ethanol, een prima brandstof die ook in mororvoertuigen kan worden toegevoegd aan de benzine.
In Brazilië rijden er heel wat VW Kevers op dat mengsel.

Biobrandstof heeft een flink bezwaar: het gebruik van landbouw areaal voor brandstof is voedselverspilling.
Iedere liter ethanol die uit mais of suikerriet wordt gewonnen betekent minder voedsel voor een hongerende bevolking.
Daar waar brandstof groeit kun je geen aardappels verbouwen.

Biogas energie uit landbouwafval.

Biogas installatie op een boerderij.

Energie door het verbranden van afval.

Verwerking in speciale vuiverbranding ovens.

Ook afval uit onze huishoudens is biomassa.
Iedereen weet wel dat het groenafval wordt gecomposteerd.
Andere afval wordt verbrand in speciale ovens.
De warmte die daarbij vrijkomt wordt onder andere gebruikt voor de verwarming van kassen en openbare gebouwen.
Deze ovens hebben, in ieder geval in Nederland, goede filters waardoor en geen schadelijke stoffen in de lucht komen.
Het op deze manier verbranden van afval heeft alleen maar voordelen voor de omgeving.

Energieopwekking en vervuiling, aantasting van de ozonlaag door vergisting.

Broeikasgassen door compostering.

Schadelijke gassen komen in het milieu door vergisting van organisch materiaal.
Een verkeerd opgebouwde composthoop veroorzaakt meer schade dan positief effect.

GFT afval zoals groente en fruitresten maar ook slib laten veel gassen vrij tijdens het verrottingsproces.
Methaan is een broeikasgas, en het is een stuk beter als die gassen worden opgevangen.
Methaan is een prima brandstof, op veel plaatsen in de wereld wordt methaan gebruikt  om op te koken.
Vaak wordt het gas opgevangen door een vat te monteren boven een slibrijk ven of een moddersloot.

Slib uit rioolzuivering en mest kunnen voor een behoorlijke hoeveelheid energie zorgen.
Nog belangrijker is het dat de gassen gebruikt worden en niet de ozonlaag aantasten.
Hier is wereldwijd nog een flinke milieuwinst te behalen.
Er zijn nog teveel waterzuiveringen waar het methaan en andere broeikas gassen de lucht in vliegen.

De belangrijkste afvalstoffen die via vergisting zorgen voor het vrijkomen van gassen. 

GFT – Mest – Slib.
  • Groente, fruit en tuin afval (jawel, dat spul wat in de gft bak gaat).
  • Mest, gier, landbouwafval, scheten van koeien…
  • Slib, onder andere rioolslib van open waterzuivering installaties maar ook slib in open wateren.
    Dat natuurlijke slib is overal in de wereld natuurlijk aanwezig, daar is weinig tegen te doen.